Meny Stäng

STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖR FRIGÖRANDE ANDNING

§ 1 Föreningen för Frigörande Andning (FFA) är en ideell, politiskt och religiöst obunden intresseförening för frigörande andning i Sverige.

§ 2 Föreningens ändamål är att:
a) sprida kännedom om frigörande andning som ett medel för att befrämja psykisk och fysisk hälsa.
b) stödja verksamma andningspedagoger och övriga medlemmar. Detta sker bl a genom att föreningen håller sig à jour med forskning och övrig utveckling, framförallt när det gäller frigörande andning, men också i viss mån inom andra områden som rör personlig utveckling. § 3 Medlemskap erhålls mot erläggande av årsavgift. Medlem kan vara:
a) andningspedagog
b) annan person, som önskar stödja verksamheten.

§ 4 Verksam andningspedagog ska ha genomgått av föreningens styrelse godkänd utbildning till andningspedagog samt följa gällande etiska riktlinjer för andningspedagoger.

§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt ytterligare minst tre (3), sammanlagt inklusive ordförande och vice ordförande, högst sju (7) ledamöter. Minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter ska vara andningspedagoger. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 6 Årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse skall utsändas till medlemmarna senast fjorton (14) dagar i förväg. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
b) Val av mötesordförande och två (2) justeringsmän samt mötessekreterare.
c) Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret/kalenderåret.
d) Revisorns berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
e) Val av ordförande på ett (1) år.
f) Val av övriga styrelseledamöter, ordinarie och suppleanter, varav minst en tredjedel (1/3) väljs på två (2) år och övriga på ett år.
g) Val av revisor.
h) Val av valberedning.
i) Fastställande av medlemsavgift för kommande år.
j) Övriga ärenden som läggs fram av styrelsen eller som av medlem skriftligen anmälts till styrelsen senast en (1) vecka före årsmötet.

§ 7 För beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall två (2) på varandra följande möten äga rum, av vilka det ena skall vara årsmöte och det andra ett föreningsmöte till vilket medlemmarna blir kallade. Vid beslut om föreningens upplösning skall årsmötet och föreningsmötet även fastställa hur tillgångarna skall disponeras.

Senast ändrad 2021-01-18.