Meny Stäng

Länkar till andra webbplatser som rör frigörande andning

 

Frigörande Andning på facebook
Frigörande Andning för alla människor i alla åldrar och alla samhällsgrupper! Föreningen för Frigörande Andning är en ideell, politiskt och religiöst obunden intresseförening för frigörande andning i Sverige.

Inspiraktiva
Inspiraktiva Andningspedagogutbildningen grundades år 2002 med visionen att sprida och utveckla Andningspedagogik som ett redskap för hälsa, livskvalitet och ökad medvetenhet. Tillhandahåller kurser och utbildningar i andningspedagogik, där de förenar såväl gammal kunskap som nya rön.

Uppsats från Lunds Universitet
Psykologerna Tarika Jensen och Mikael Rönnlund har i sit examensarbete för yrkesexamen granskat effekterna av frigörande andning. Under ca tre månader utövade sex undersökningsdeltagare metoden regelbundet tillsammans. Resultaten visade att metoden på kort tid hjälpte deltagarna att komma i kontakt med sitt känsloliv och att den i flera fall aktiverade bortträngda minnen. Under utövandet verkade flera deltagare bearbeta hämmande livsmönster och några ansåg att det lett till en bestående positiv förändring. Många upplevde också att deras sinnen förstärktes under andningssessionen och de föreföll gå in i förändrade medvetandetillstånd. Samtliga rapporterade dessutom reducering av fysiska och/eller psykiska spänningar. FA verkade även ge upphov till betydelsefulla insikter och underlätta problemlösning.

Försäkringskassans utvärdering av projektet Humankraft
Syftet med studien är att undersöka hur 16 långtidssjukskrivna personer med psykosomatiskt tillstånd som fått rehabilitering vid HumanKraft cirka sex månader under 2003 upplevt sin behandling, hur det påverkat dem och vad det lett till i form av socialförsäkringsförmåner och eventuell återgång i arbete. Resultatet för de sjukskrivna har följts till och med juni 2005.

IBF
(International Breathwork Foundation). Globalt nätverk för alla som använder sig av andning som redskap för personlig såväl som andlig och social transformation. På professionell och/eller personlig basis. Adresser till kontaktpersoner över hela världen.

The International Breathwork Training Alliance (IBTA)
The International Breathwork Training Alliance (IBTA) is a consortium of professional breathwork schools, trainers, and practitioners who support and promote the integration of breathwork in the world as an accessible and vital healing modality that facilitates physical, emotional, intellectual and spiritual wellness.

Breathwork – science
The purpose of this site is to present information and research related to Breathwork as a knowledge base for Breathwork therapists and people interested in Breathwork. The site is not linked to any particular school of Breathwork.

ISARP
(International Society for the Advancement of Respiratory Psychophysiology). Organisationen understödjer och utvecklar forskning om förhållandet mellan andning psykologi och fysiologi för en ökad kunskap och tillämpning byggd på vetenskapliga kriterier.

Rebirthing-Breathwork International
The website of Rebirthing-Breathwork International, Inspiration University and rebirthing founder Leonard Orr. On this website you can: Read articles about Rebirthing-Breathwork, Physical Immortality, self-mastery and many other spiritual topics. Visit the Bookstore, and purchase books, videos and other helpful materials….

Australian Breathwork Association
The Australian Breathwork Association is a national professional association for Breathwork practitioners. It was established in 1997 and welcomes all those who know and love the extraordinary power of Breathwork.

Rebirthing – alternativmedicin
Rebirthing återfödelse är samlingsnamnet på olika metoder för att återuppleva födelsen vilket är ett sätt att aktivera kroppens minne medvetandegöra trauman och bearbeta dem.